Hebreos 12.1-3

Chimundami ima laya crishcada ricuchij taugalladijcunada muyundijbi charishtijca ñucuchiga tuqui imalla llashij aparishcada shinaidi pandachij juchabi tsagnarinadash shuj ladumu saquisha mishanuquibi laya na shaicushalla ñaubujmu rishunchi.

Ñucuchibi crinadash churaj, shinaidi alli alli crij gachun pushaj Jesusta ricuguj shina catishunchi. Llaquida apushca q’uipa manchanaidi cushida japina gashcada yachushcamundami cruzbi pinganaibi churushca huañunadabish na manchushalla huañuga. Chi q’uipaga Diosbuj mandana alli ladobi tiyaringu riga. Shinaquiga Jesusta na ricunachij juchayujcuna na valichisha Paida imalla rurusha llaquichishcada apaj Jesusta ricusha yuyarichi. Chimunda, “Na catishun,” nisha ama shaicuringuichichu.

Na shaicushalla ñaubujmu rish ninchi. Jesuslla, canda ricusha catichun ayudabai. Amen.

Advertisements

Lucas 14.23

Shina niqui, amoga paibuj sirvijta niga, “Ñucaj huasibi junda gachun chai shuj ñangunada lindi cuchugunabi purijcunadash, ‘Shamuchunlladi,’ ningaj ri.”

Taita Dios, cambuj huasi junda gachun ‘Shamuchunlladi,’ ningaj rish ninchi. Can tuqui agllushcagunada cambuj huasimu huaiguchun. Amen.

1 Tesalonicenses 5.23-24

Alli c’uilla causida cuj Dioslladi cangunada ima mapash illuj tucujta rurachun.

Paiga cangunaj tuquida espiritudash, almadash, cuerpodash Mandaj Jesucristo shamuna p’unllagama pish na juchachibujta alli alli huaquichichun. Cangunada Cayajca imadash P’actachijmi, caigunadash p’actachingami.

Taita Dioslla, canga tuquida P’actachijmi. Alli c’uilla causida cushcamunda Diosolopai ninchi. Amen.

Hechos 13.49-52

Shinami tuqui llactabi tiyajcuna Mandujbuj shimida yachi chayaga.
Cashna niguquish israelgunaga paigunaj Diosta yuyarij, Alli-nishca charij huarmigunan shinaidi chi puebloda manduj c’arigunanbish tandanucushami, Pabloda Bernabedash catiq’uichusha cai llactamunda llujshichiga.
Chimundami Pablosh Bernabesh chaquimunda ñutu achpada chaspisha chiguna na alli gashcada ricuchisha, Iconio pueblomu rigaguna.


Shinash tuqui Antioquía pueblobi gaj yachagujcunami Diosbuj Espíritu jundashca gasha cushilla causugaguna.

Diosbuj Espíritu, maijinguna ñucuchida catiq’uichuquiga cushilla causuchun ñaubujmu catina yuyida cubai. Amen.

Lucas 8.8

Jesusca “¡Maijinsh rinrinda uyungu charija uyichi!” nisha niga

.

Yachachij, can yachachishcagunada uyash ninchi. Tuqui can munashcada cazush ninchi. Ñucuchida ayudabai.

Lucas 15.1-2

Impuestoda Romamu cobrajcuna juchayujcunash Jesús parlashcada uyungu cuchuyagaguna. Fariseoguna Moisesmu mandushcada yachachijcunash cashna nisha rimagugaguna, “Paiga juchayujcunan alli apanucuj iguldash micujllami gan.”

Jesuslla, juchayujcunada quishpichishcamunda Diosolopai ninchi. Na alli rurujcunan alli apanucujcuna gangu munanchi. Alli Shimigunada parlachun ayudabai.

Hebreos 4.16

Shinaquiga alli gaj Dios mandusha tiyanamu na manchushalla cuchuyashunchilla; chibimi ñucuchi minitishca urasbi ayudachun Paibuj cushca allidash llaquishcadash japishun.


Quishpichijca, cambuj allidash llaquishcadash cushcamunda Diosolopai ninchi.